Regulamin Łaki Kwiatowej

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ŁĄKA KWIATOWA z marką  METEO

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest firma PHU Metrex Marek Chuchracki, ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań.
 2. Akcja Promocyjna trwa w okresie od 10 maja 2023 roku do 10 lipca 2023 roku.
 3. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

 

 • WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ
 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna posiadająca konto na serwisie Facebook.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest łączne spełnienie następujących warunków:
 1. zapoznanie z regulaminem na stronie pogodawkratke.pl
 2. zakup jednej stacji meteo z następujących modeli - SP101 -SP89W  -SP89B  -SP89  -SP76  -SP100  -SP95  -SP104,
 3. wysianie nasion łąki kwiatowej dołączonej do stacji,
 4. wykonanie zdjęcia łąki wysianej, następnie opublikowanie na facebooku do 30 lipca 2023

 

 1. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszej Akcji, nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

 

 • ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ I NAGRODY
 1. Przedmiotem akcji promocyjnej jest wstawienie zdjęcia w komentarzu pod postem Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook.com.
 2. Zdjęcie przedstawiać ma zasiane nasiona dołączone do wybranych Stacji Pogodowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu ogłoszenia Konkursu.
 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 1. Trzech zdobywców nagrody zostanie powiadomionych o wygranej w odpowiedzi do swojego komentarza do 10 sierpnia 2023.

 

 • DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).
 1. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
 1. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

 

 •  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności

zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie

Sklepy w którym kupisz produkty Meteo

Auchan
Avans
Electro.pl
Media Expert
Ole Ole
Selgros
Zwroty i reklamacje
Kontakt